รูปแบบระบบการปลูกพืชเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์