การจัดการถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่ากินพืชขนาดใหญ่ในประเทศไทย: การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ป่าจากพืชพื้นถิ่นและพืชต่างถิ่น ในพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี