Search Result of "น้ำมะพร้าว"

About 106 results
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวผสมน้ำผลไม้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:บริษัทอะกริเทค โกลบอลเทรด จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

นำมะพร้าว ประเภทศิลปกรรม (2010)

นักวิจัย:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท Pearl Royal จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแก้ปัญหาสีชมพูในน้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเกิดสีน้ำตาลโดยไม่อาศัยเอนไซม์ในกระบวนการเก็บรักษาน้ำมะพร้าว UHT (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว เจนจิรา จันทร์มี

แหล่งทุน:บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเชสซิ่ง จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะพร้าวเพื่อป้องกันการเกิดสีชมพูโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่อง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
123456