Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • Doctor of Philosophy (Agriculture), Meiji University, ญี่ปุ่น, 2567

  Expertise Cloud

  “โค้ทดี้-COATDY”“ฟรีโก้-FREEGO”by-productcassavacoconut juice processcrab mealdisease controlDynamic penetrometereconomic cropeconomic cropsemission factorethanol productioneucalyptusfast-growth woodfertilizerfruitsgarbageGLOBEGLOBE Protocolgrowing mediaincubation periodleachingliquid organic fertilizerMachine learningmacro-nutrientsmaizeMathematical Modelingmethanemicro nutrientsMicrobial comunitymicronutrientsN mineralizationnitrous oxidenutrients managementOklin composterorganic chemical fertilizerorganic fertilizerorganic jasmine riceorganic matterpellet organic fertilizerpenetration resistance profilepepperplant residuepost-crop mushroompulp and paperricerice cultivarssludgeSoilsoil moisture contentSoil Physicssoil propertiesSTEMSTEM EDUCATIONstudent researchsugarcaneultrasonic soil depth sensorutility softwarewaste materialwaste materialsกราฟโปรไฟล์ความแข็งการไถทำลายชั้นดินดานการศึกษาธาตุอาหารเสริมการสำรวจและรวบรวมขมิ้นชันความแข็งของดินความต้านทานต่อการแทงทะลุของดินความหนาแน่นของดินความอุดมสมบูรณ์ของยีนเคอร์คูมินอยด์งานวิจัยซังข้าวโพดดินดินดานดินสีแดงธาตุอาหารพืชธาตุอาหารเสริมน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสประถมศึกษาประสิทธภาพการใช้เชื้อเพลิงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงปุ๋ยเคมีปุ๋ยฟอสเฟตผักตบชวาฟิสิกส์ดินมันสำปะหลังยีนไนโตรจีเนส รีดักเทสระบบชลประทานอัตโนมัติแรงฉุดลากแรงฉุดลาก แร่ดินเหนียวโรงเรียนเครือข่ายวัสดุปลูกวิทยาศาตร์ทางดิน สะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์ทางดินหญ้าสนามหัววัดความชื้นหินฟองน้ำอัลตราซาวด์

  Interest

  Soil Physics, Mathematical Modeling, Machine learning

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of Water Management and Rice Varieties on Greenhouse Gas Emissions in Central JapanPhungern S., Phungern S., Azizan S.N.F., Yusof N.B., Noborio K.2023Soil Systems
  7(4)
  1
  2Gap-filling greenhouse gas fluxes for the closed chamber method at paddy fields using machine learning techniquesPhungern S., Phungern S., Goto Y., Ding L., McTaggart I., Noborio K.2023Journal of Agricultural Meteorology
  79(4),pp. 142-149
  0