ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย

Publish Year International Journal 1
2007 exPakpeankitvatana, V, exWeratean, K, exThongmung, N, exKomind, S, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, "Effects of cereal and nata de coco supplementation on serum lipids in human", PLANTA MEDICA, ปีที่ 73, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2007, หน้า 1001-1001
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Effects of health food from cereal and nata de coco on serum lipids in human", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ SUPPL. 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2006, หน้า 23-28