การศึกษาการผลิตน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ High Pressure Processing (HPP)