Search Result of "การเข้าทำลาย"

About 180 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำแนก การเข้าทำลายของเชื้อรา Phomopsis sp. และการลดการเข้าทำลายผลทุเรียน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระณีย์ ทองศรี

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาของ Nectar glands ชนิดและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Graphium sp. และ Phomopsis sp. สาเหตุโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธัญมน สังข์ศิริ, Imgสิทธ์ ใจสงฆ์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789