Conference

การคัดเลือกและศักยภาพของจุลินทรีย์ผิวพืชในการต่อต้านการเข้าทำลายโดยรา Colletotrichum gloeosporioides บนมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การใช้จุลินทรีย์ที่ปรากฏตามธรรมชาติเพื่อระบบการปลูกพืชไร้มลพิษที่มีเสถียรภาพยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,24 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031371 ชื่อวิชา Principles of Plant Diseases Control,16 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 27,24 เม.ย. 2009 - 25 เม.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :7.2.9 การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง โดยการลดการเข้าทำลายฯ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009