การเข้าทำลาย การพัฒนาโรค และความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดเชื้อราของเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดกล้วยไข่ (Musa AA Group) ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2017 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุมาพร แสงเงิน, exอทิตยา ปาลคะเชนทร์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ หรั่งเจริญ, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดของเชื้อรา Corynespora torulosa (Sydow)Cros ไอโซเลท SJ1 สาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไข่และการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 84-94
Publish Year National Conference 1
2015 exน.ส.สุมาพร แสงเงิน, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการของโรคและระดับความต้านทานต่อสารเคมีคาร์เบนดาซิมของเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไข่เพื่อการส่งออกในภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย