Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์ประกอบทางสัณฐานวิทยาและเคมีบางประการของพริก กับการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ (Bactocera latifrons (Hendel))
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 - 30 พฤษภาคม 2008
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-