การเกิดโรคและสาเหตุการเข้าทำลายในระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าของมังคุด(Garcinia mangostana) ในภาคตะวันออก

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ รา Lasiodiplodia theobromae และ Pestalotiopsis sp.สาเหตุโรคที่กลีบเลี้ยงและก้านขั้วผลมังคุด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 473-476
2010 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exธัญมน สังข์ศิริ, "การเกิดโรคของผลมังคุด (Garcinia mangostana) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1 (suppl.), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 275-278
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเกิดโรคของผลมังคุด (Garcinia mangostana) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย