Conference

Article
ลักษณะอาการของโรคและการเข้าทำลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-