โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 45 Project 32 36 0 0
2023 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของรากพืชด้วยการไถลึก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลสะสมของวัสดุอนินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินในระดับลึก และการแสดงออกของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การขยายเขตรากพืชในดินดอนเนื้อหยาบเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการไถกลบลึกวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การเปลี่ยนแปลงพลวัตของโพแทสเซียมที่ได้รับผลจากการไถกลบลึกวัสดุอนินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลระยะยาวของการไถกลบลึกวัสดุวัสดุอนินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมคาร์บอน การสร้างเม็ดดินเสถียรน้ำ และการกักเก็บธาตุอาหารพืชในเม็ดดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การชักนำให้จุลธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยบูรณาการการไถพรวนและการใส่วัสดุปรับปรุงดินธรรมชาติร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 สถานะฟอสฟอรัสในดินภายใต้สภาพการพลิกกลับของดินบน และดินล่างร่วมกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินต่อเนื่องระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของรากพืชด้วยการไถลึก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลสะสมของวัสดุอนินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินในระดับลึก และการแสดงออกของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การขยายเขตรากพืชในดินดอนเนื้อหยาบเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการไถกลบลึกวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเปลี่ยนแปลงพลวัตของโพแทสเซียมที่ได้รับผลจากการไถกลบลึกวัสดุอินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลระยะยาวของการไถกลบลึกวัสดุวัสดุอินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมคาร์บอน การสร้างเม็ดดินเสถียรนํ้า และการกักเก็บธาตุอาหารพืชในเม็ดดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การชักนำให้จุลธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยบูรณาการการไถพรวนและการใส่วัสดุปรับปรุงดินธรรมชาติร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 สถานะฟอสฟอรัสในดินภายใต้สภาพการพลิกกลับของดินบน และดินล่างร่วมกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินต่อเนื่องระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การจัดการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘FUYU’ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 วิธีการให้ปุ๋ยสังกะสี อัตราของปุ๋ยไนโตรเจน และการใส่ปูนต่อการดูดสังกะสี การเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 บทบาทของแคลเซียมต่อมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และ ห้วยบง 80 ในดินร่วนปนทราย ดินทรายร่วน และดินทราย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 การปรับอัตราธาตุอาหารหลักสำหรับมันสำปะหลังซึ่งปลูกในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกปรับปรุงด้วยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง และผลสะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การจัดการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผล พลับพันธุ์ ‘FUYU’ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 บทบาทของแคลเซียมต่อมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และ ห้วยบง 80 ในดินร่วนปนทราย ดินทรายร่วน และดินทราย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การปรับอัตราธาตุอาหารหลักสำหรับมันสำปะหลังซึ่งปลูกในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกปรับปรุงด้วยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง และผลสะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การดูดซับฟอสฟอรัสและความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในเม็ดดินขนาดต่าง ๆ ของดินเขตร้อนสีแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 บทบาทของแคลเซียมต่อมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และ ห้วยบง 80 ในดินร่วนปนทราย ดินทรายร่วน และดินทราย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอในดินโคราชโดยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 บทบาทและผลของซิลิคอนในวัสดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและอ้อยที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การใช้น้ำเสียจากโรงงานเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาเกณฑ์ทางดินที่สัมพันธ์กับผลผลิตเพื่อแบ่งเขตการปลูกอ้อยในดินบริเวณส่วนต่ำของตะพักลำน้ำขั้นกลางพื้นที่อำเภอด่านขุนทด สีคิ้ว ปักธงชัย และสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ผลของเบนโทไนต์ต่อความสามารถในการกักเก็บความชื้นกับธาตุอาหารพืชและการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังกับอ้อยที่ปลูกในดินทรายเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาเกณฑ์ทางดินที่สัมพันธ์กับผลผลิตเพื่อแบ่งเขตการปลูก มันสำปะหลังและอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลของเบนโทไนต์ต่อความสามารถในการกักเก็บความชื้นกับธาตุอาหารพืชและการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังกับอ้อยที่ปลูกในดินทรายเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การศึกษาเกณฑ์ทางดินที่สัมพันธ์กับผลผลิตเพื่อแบ่งเขตการปลูก มันสำปะหลังและอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 11 0 0
2011 ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงดินและการใช้จุลธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
2010 ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ลักษณะและการจัดการชั้นดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การปรับปรุงดินและการใช้จุลธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ผลตกค้างของการใส่ปูนอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการดูดซับฟอสฟอรัสในดินกรดจัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 ลักษณะและการจัดการชั้นดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2008 ลักษณะความชื้น และการดูดยึดน้ำของดิน ที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตพืช และการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 29 13 0 0
2020 การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินร่วมกับการปรับอัตราธาตุอาหารหลักเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
2020 ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมรูปร่าง ๆ เปรียบเทียบระหว่างการให้ทางใบกับทางดินในช่วงระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การเพิ่มคุณภาพและผลผลิตพืชไร่ที่ดอนในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผ่านการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2019 การดูดซับฟอสฟอรัสและความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในเม็ดดินขนาดต่าง ๆ ของดินเขตร้อนสีแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การเพิ่มผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอในดินโคราชโดยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
2017 บทบาทและผลของซิลิคอนในวัสดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและอ้อยที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การใช้น้ำเสียจากโรงงานเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาเกณฑ์ทางดินที่สัมพันธ์กับผลผลิตเพื่อแบ่งเขตการปลูกอ้อยในดินบริเวณส่วนต่ำของตะพักลำน้ำขั้นกลางพื้นที่อำเภอด่านขุนทด สีคิ้ว ปักธงชัย และสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 ผลของเบนโทไนต์ต่อความสามารถในการกักเก็บความชื้นกับธาตุอาหารพืชและการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังกับอ้อยที่ปลูกในดินทรายเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การศึกษาเกณฑ์ทางดินที่สัมพันธ์กับผลผลิตเพื่อแบ่งเขตการปลูกมันสำปะหลังและอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 ลักษณะและการแจกกระจายของชั้นดานเปราะในดินที่ลาดเชิงเขาหินทราย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2011 การปรับปรุงดินและการใช้จุลธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
2011 การปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรมโดยใช้พืชปุ๋ยสดในข้าวโพดและมันสำปะหลังที่ปลูกต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 ลักษณะและการจัดการชั้นดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 ผลตกค้างของการใส่ปูนอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการดูดซับฟอสฟอรัสในดินกรดจัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 ลักษณะความชื้น และการดูดยึดน้ำของดิน ที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตพืช และการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การประเมินศักยภาพของดินเพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีในการผลิตอ้อย และมันสำปะหลัง สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และการพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 52 21 0 0
2019 โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 1 0 0
2017 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงดินและทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือและดินร่วนปนทรายที่ไม่เค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีทีี่2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 6 0 0 0
2017 ศักยภาพการใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเพื่อการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารพืชตามดัชนีผลิตภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
2017 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการจัดการธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (ปีที่2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 0 0 0
2017 ผลของธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร และปุ๋ยอินทรีย์ต่อสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) และผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 0 0
2016 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 5 0 0 0
2016 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 3 0 0
2016 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2016 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 1 0 0
2015 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงดิน และทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิตที่ปลูกในดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือและดินร่วนปนทรายที่ไม่เค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2015 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการจัดการธาตุอาหารของ จุลธาตุอาหาร การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 7 0 0 0
2015 ผลของธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร และปุ๋ยอินทรีย์ต่อสารหอม 2-Cacetyl-1-pyrrokine (2AP) และผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
2014 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2014 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2014 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4 0 0 0
2012 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
2012 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
2012 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยออยล์เอทานอลจำกัด 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 1 0 0
2009 งานวิจัยเรื่องดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2007 การให้ปุ๋ยตามลักษณะดินเพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 2 0 0
2007 การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 6 9 0 0