การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม (ปีที่ 3)

Sub Project

Publish Year National Journal 5
2018 exนทีทิพย์ โรจน์สวัสดิ์สุข, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 203-212
2017 exพรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรีชา เพชรประไพ, "ผลของกากแป้งมันสำปะหลัง หินปูนบด และโดโลไมต์ต่อสมบัติดินและมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินสตึก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 25-34
2017 exพุทธรักษา เสรี, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อความเสถียรของเม็ดดินในชุดดินยโสธรที่ปลูกมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 227-238
2016 exThanis Nilnoree, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPreecha Petprapai, "Effect of Chicken Manure and Organic Wastes from Cassava StarchManufacturing Plant on Cassava Grown on Dan Khun Thot Soil", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 168-178
2016 exวิชญาภรณ์ วงษ์บำหรุ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่ออัตราปุ๋ยเคมีในชุดดินยโสธร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 585-594