ผลของเบนโทไนต์ต่อความสามารถในการกักเก็บความชื้นกับธาตุอาหารพืชและการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังกับอ้อยที่ปลูกในดินทรายเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Publish Year National Journal 2
2017 exเบญญาทิพย์ มณีทุม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเบนทอไนต์และปุ๋ยเคมีต่อมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกบนดิน Ustic Quartzipsamment", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 153-164
2015 exดารารัตน์ อุ่นเสนีย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของเบนทอไนต์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยโพแทสเซียมและผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินสตึก", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 707-716