การปรับอัตราธาตุอาหารหลักสำหรับมันสำปะหลังซึ่งปลูกในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกปรับปรุงด้วยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง และผลสะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน

Publish Year International Journal 1
2020 exจันทิมา แช่มเงิน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Response of Cassava, Huay Bong 80 Variety, Grown in an Ustic Quartzipsamment, to Chicken Manure and Potassium Fertilizer", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 51, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2765-2777
Publish Year National Journal 3
2020 exวรรณภา เสนาชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อปุ๋ยเคมีในชุดดินยโสธรที่ถูกปรับปรุงด้วยกากแป้งมันสำปะหลังและหินปนบดต่อเนื่อง 5 ปี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1254-1265
2020 exรสธร คล้องธรรม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของมูลไก่แกลบ เศษเหลือจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1292-1303
2018 exเกศวดี พึ่งเกษม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exปรีชา เพชรประไพ, "ผลของขี้เถ้าแกลบและโพแทสเซียมต่อสมบัติดิน และมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินสตึก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 911-920
Publish Year International Conference 1
2018 exNuttharuja Hirunburana, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SULFUR AVAILABILITY IN A TYPIC PALEUSULT AMEDED WITH DIFFERENT SULFURRICH SOIL CONDITIONERS", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย