การเพิ่มผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอในดินโคราชโดยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตร

Publish Year National Journal 5
2019 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ออ้อยปลูกในชุดดินสตึกที่ปรับปรุงด้วยขี้เถ้าแกลบในอัตราที่แตกต่างกัน", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 73-82
2018 exณฐกร ก๋งเอม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินร่วนปนทรายที่เป็นกรดจัดมากต่อหินปูนบดและฟอสฟอรัส", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ2, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 156-160
2018 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของขี้เถ้าแกลบและไนโตรเจนต่ออ้อยปลูกในดินทรายร่วนชุดดินสตึก", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ2, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 77-82
2018 exพจรัตน์ ไตรทิพย์ชวลิต, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยปลูกพันธุ์ K95-84 ต่อการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์และโพแทสเซียมไทโอซัลเฟต", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 991-1000
2017 exปรีชญา หาญเชิงชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของยิปซัมและเบนทอไนต์ต่ออ้อยพันธุ์ K 95-84 ที่ปลูกในดินสตึก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017 - มิถุนายน 2018, หน้า 297-306
Publish Year International Conference 1
2018 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF RICE HUSK ASH ON VIRING CANE GROWN IN LOAMY SAND SATUK SOILSERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย