ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน

Publish Year International Journal 1
2015 exThippawan KONGTHOD, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exWanpen Wiriyakitnateekul , "Effects of Biochars and Other Organic Soil Amendments on PlantNutrient Availability in an Ustoxic Quartzipsamment", Pedoshere, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2015, หน้า 790-798
Publish Year National Conference 2
2012 exยุทธการ แก้วแกมทอง, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "การลดปัญหาการอัดแน่นของดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSuwanprapa, W., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of water stable aggregate under different forest soils in Sakaerat Environmental Research Station.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย