ผลตกค้างของการใส่ปูนอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการดูดซับฟอสฟอรัสในดินกรดจัด

Publish Year National Conference 2
2010 exจิตติรัตน์ ชูชาติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "สมบัติของดินเปรี้ยวจัดที่มีผลตกค้างมาจากการใส่ปูนในบริเวณที่ราบภาคกลางประเทศไทย", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณธาตุในดินนาน้ำขังบางชนิดกับต้นกำเนิดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย