การให้ปุ๋ยตามลักษณะดินเพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง

Publish Year National Journal 1
2006 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกผักกาดหอมห่อ", (ย้ายไปหัวข้อ : ผลงานวิจัยทำไปใช้ประโยชน์) รายงานประจำปี ฝ่ายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง, ปีที่ 2549, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2006, หน้า 339-351
Publish Year National Conference 2
2009 exNaruenatre Kietsermkajorn, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบปุ๋ยสังกะสีและแมกนีเซียมเพื่อการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในดินด่างที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตกค้างสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การจัดการปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียมสำหรับผักกาดหอมห่อที่ปลูกในพื้นที่แม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่ ", โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (KMITL Conference II), 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย