การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2014 exชนิดา เกิดชนะ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "EFFECT OF GYPSUM, DOLOMITE, BURNT RICE HUSK FROMETHANOL PLANT AND RATES OF CHEMICAL FERTILIZER ON CASSAVAGROWN ON A KORAT SOIL", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand, 4 ธันวาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนรินพร ยิ้มน้อย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF LIME MATERIALS AND CASSAVA PEEL ON CASSAVAGROWN ON A SATUK SOIL", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand, 4 ธันวาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย