การจัดการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘FUYU’