การเพิ่มผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอในดินโคราชโดยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตร