การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง

Publish Year International Journal 5
2011 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon Limtong, exChaveevan Leaungvutivirog, exSamreong Panuthai, exSongtam Suksawang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in Thailand", Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 452-463
2010 exNutthakarn Wichaikam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exW. Sakchoowong, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal and Habitat-Specific Differences in Soil Insect Abundancefrom Organic Crops and Natural Forest at the Ang KhangRoyal Agricultural Station, Chiang Mai, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 231-237
2009 exWittaya Jindaluang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Diversity and Fertility of Soils in Doi Inthanon Area,Chiang Mai Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 1-8
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exStephen Nortcliff, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Interpretability Comparison between Soil Taxonomic and Fertility Capability Classification Units: A Case of Some Major Cassava Soils in Northeast Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 9-18
2009 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon Limtong, exChaveevan Leaungvutivirog, inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, exSamreong Panuthai, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Soil Respiration in Different Ages of Teak Plantations in Thailand", JARQ - Japan Agricultural Research Quarterly, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 337-343
Publish Year National Journal 1
2011 exณัฐพล ศรีอำไพ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "สมบัติและร้อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินที่สูงพื้นที่ขุนวางและอินทนนท์ จ.เชียงใหม่", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 209-220
Publish Year International Conference 5
2009 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Mineralogical Implication for Agricultural Uses of Soils Developed on Calcite Bearing Rocks", 14th International Clay Conference, 14 - 20 มิถุนายน 2009, สาธารณรัฐอิตาลี
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายณัฐพล ศรีอำไพ, "Aluminium Saturation Prediction for the Assessment of Al Toxicity in Highland Soils from the North of Thailand", 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 20 - 24 กรกฎาคม 2009, Santa Rosa แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SOM and Total Nitrogen Balance in Soils after Changes from Forest to Agriculture in Humid Subtropical Highlands of Thailand", International Conference on Soil Organic Matter Dynamics: Land Use, Management and Global Change, 6 - 9 กรกฎาคม 2009, Colorado Spring โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Influence of Parent Materials in Association with Forest types on Characteristics of Soils in Thailand", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exฐิติชญา ตงศิริ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SOILS SUSCEPTIBLE TO LANDSLIDE UNDER HUMID SUBTROPICAL CLIMATE IN THAILAND", International Conference on Land Degradation, 18 - 22 กันยายน 2008, สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 4
2009 exวิวัฒน์ แสงเพ็ชร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการปุ๋ยสำหรับชาจีนที่ปลูกบนดินที่สูง พื้นที่ม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2, 23 - 24 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNakarin Sobprasonk, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานภาพการเสื่อมโทรมทางเคมีของดินในพื้นที่ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exW. Jindaluang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2007 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติชญาน์ ตงศิริ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะของดินที่ง่ายต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่อ่างขาง", The 33rd Congress on Science and Technologyof Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย