Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • Ph.D.(กีฏวิทยา), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2542

  Interest

  สันฐานวิทยาของแมลง, การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ, Biological Control, Functional Insect Morphology

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2548 - มิ.ย. 2549 ผู้อำนวยการ ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
  • ส.ค. 2543 - ธ.ค. 2544 เลขานุการศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Synonymization of key pest species within the Bactrocera dorsalis species complex (Diptera: Tephritidae): Taxonomic changes based on a review of 20 years of integrative morphological, molecular, cytogenetic, behavioural and chemoecological dataSchutze M.K., Schutze M.K., Aketarawong N., Amornsak W., Armstrong K.F., Augustinos A.A., Augustinos A.A., Barr N., Bo W., Bo W., Bourtzis K., Boykin L.M., Cáceres C., Cameron S.L., Chapman T.A., Chapman T.A., Chinvinijkul S., Chomič A., De Meyer M., Drosopoulou E., Englezou A., Englezou A., Ekesi S., Gariou-Papalexiou A., Geib S.M., Hailstones D., Hailstones D., Hasanuzzaman M., Haymer D., Hee A.K.W., Hendrichs J., Jessup A., Ji Q., Khamis F.M., Krosch M.N., Krosch M.N., Leblanc L., Mahmood K., Malacrida A.R., Mavragani-Tsipidou P., Mwatawala M., Nishida R., Ono H., Reyes J., Rubinoff D., San Jose M., Shelly T.E., Srikachar S., Tan K.H., Thanaphum S., Haq I., Haq I., Vijaysegaran S., Wee S.L., Yesmin F., Zacharopoulou A., Clarke A.R., Clarke A.R.2015Systematic Entomology
  40(2),pp. 456-471
  149
  2External morphology of antennal sensilla of Trichogramma australicum girault (Hymenoptera: Trichogrammatidae)Amornsak W., Cribb B., Gordh G.1998International Journal of Insect Morphology and Embryology
  27(2),pp. 67-82
  82
  3Molecular phylogeny of Asian termites (Isoptera) of the families Termitidae and Rhinotermitidae based on mitochondrial COII sequencesOhkuma M., Ohkuma M., Yuzawa H., Amornsak W., Sornnuwat Y., Takematsu Y., Takematsu Y., Yamada A., Yamada A., Vongkaluang C., Sarnthoy O., Kirtibutr N., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T., Kudo T., Inoue T.2004Molecular Phylogenetics and Evolution
  31(2),pp. 701-710
  80
  4Bactrocera dorsalis preference for and performance on two mango varieties at three stages of ripenessRattanapun W., Amornsak W., Clarke A.2009Entomologia Experimentalis et Applicata
  131(3),pp. 243-253
  68
  5Detecting parasitised eggs with polymerase chain reaction and DNA sequence of Trichogramma australicum Girault (Hymenoptera: Trichogrammatidae)Amornsak W., Gordh G., Graham G.1998Australian Journal of Entomology
  37(2),pp. 174-179
  22
  6Controlled ecdysteroid accumulation in eggs of the silkworm, Bombyx mori, by an imidazole compound (KK‐42), and embryogenesis in these eggsKadono‐Okuda K., Kadono‐Okuda K., Amornsak W., Amornsak W., Yamashita O.1994Archives of Insect Biochemistry and Physiology
  25(2),pp. 121-135
  16
  7Is a mango just a mango? Testing within-fruit oviposition site choice and larval performance of a highly polyphagous fruit flyRattanapun W., Amornsak W., Clarke A.R.2010Arthropod-Plant Interactions
  4(1),pp. 35-44
  13
  8Influence of leaf litter composition on ant assemblages in a lowland tropical rainforest in ThailandSakchoowong W., Hasin S., Pachey N., Amornsak W., Bunyavejchewin S., Kongnoo P., Basset Y.2015Asian Myrmecology
  7(1),pp. 57-71
  5
  9Antennal sensilla morphology of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae), a larval parasitoid of the maize weevil, Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)Namikawa S.K., Amornsak W.2016Agriculture and Natural Resources
  50(5),pp. 374-379
  4
  10Host-substrate preference of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae), a larval parasitoid of the maize weevil, Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)Sitthichaiyakul S., Sitthichaiyakul S., Amornsak W.2017Agriculture and Natural Resources
  51(1),pp. 36-39
  4
  11Effect of host age on progeny production of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) reared on Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)Dlamini B., Amornsak W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 587-597
  4
  12Preliminary survey of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stål) (Hemiptera: Delphacidae) on different varieties of rice and its natural enemies in Central ThailandNgoen-Klan R., Deelee R., Amornsak W.2019Agriculture and Natural Resources
  53(4),pp. 410-422
  0
  13Combined Neem oil 6% w/w and Eucalyptus oil 16% w/w lotion for treating head lice: In vitro and in vivo efficacy studiesThawornchaisit P., Amornsak W., Mahannop P., Buddhirakkul P., Pandii W., Connellan P., Thompson D., Brushett D., Morris C.2012Journal of Pharmacy Practice and Research
  42(3),pp. 189-192
  0
  14Development, reproduction and longevity of Aprostocetus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), an egg parasitoid of the Brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stål) (Hemiptera: Delphacidae)Vongpa V., Amornsak W., Gordh G.2016Agriculture and Natural Resources
  50(4),pp. 291-294
  0