Journal

สมบัติและร้อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินที่สูงพื้นที่ขุนวางและอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
39
3
209-220
กรกฎาคม - กันยายน 2011
ชาติ
-
-
-
-