ผลตกค้างของการใส่ปูนอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการดูดซับฟอสฟอรัสในดินกรดจัด

Publish Year National Journal 1
2012 exพหล รักสำรวจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "การใช้ลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง", แก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 27-36
Publish Year National Conference 2
2012 exบวร บาวขาว, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative efficiency of acacia leaf (Acacia ampliceps Maslin.) and soil amendments on sodic soil reclamation for growing jasmine rice in northeast Thailand.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 ตุลาคม 2012 - 19 เมษายน 2013, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exSaenya, J., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, "Soil fertility potential of paddy soils in Si Sa Ket province for jasmine rice production.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย