การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการจัดการธาตุอาหารของ จุลธาตุอาหาร การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2016 exVannak Rann, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "Response of KDML105 and RD41 rice varieties grown on a Typic Natrustalf to granulated pig manure and chemical fertilizers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 104-113
2015 exนางสาวจิรัชญา แสนยะ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Potential of Paddy Soils for Jasmine Rice Production in Si Sa Ket Province, Northeast Thailand", Asian Journal of Crop Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 34-47
Publish Year National Journal 5
2017 exปภัชญา สนิทมัจโร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานะของกำมะถันในดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิและผลของปุ๋ยกำมะถันที่มีต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 35-46
2017 exกนกพร มานันตพงศ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาและดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 101-112
2017 exอุษา นรสิงห์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 121-132
2017 exสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ อายุ และการศึกษาของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 341-350
2016 exทรายขาว วันนา, inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภกาญจน์ ล้วนมณี, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "แบคทีเรียที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสารอนินทรีย์ในดินกรดกำมะถันชุดดินรังสิต", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 19-28