การขยายเขตรากพืชในดินดอนเนื้อหยาบเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการไถกลบลึกวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2023 exAaron Leitch, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "Cassava Response to Phosphorus Fertilizer in Warin Soil Series Amended with Cassava Tails and Stalk-Bentonite Mixture", Trends in Science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 3
2022 exธีรนุช โอภาชาติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "ผลสะสมของแกลบเผาที่ใส่ต่อเนื่อง 3 ปี และปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อสมบัติทางเคมีดิน และมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบสีแดง", วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 271-294
2022 exกาญจนา โสปัญหริ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ใส่ต่อเนื่องสามปีต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร", วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 129-142
2022 exพรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "ผลสะสมของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารหลักของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 188-208