การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินร่วมกับการปรับอัตราธาตุอาหารหลักเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน

Publish Year International Journal 1
2022 exPrombut, N., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "Response of Cassava to Potassium Fertilization in a Tropical Sandy Typic Paleustult Amended with Burnt Rice Husk for Two-Consecutive Years", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
Publish Year National Journal 2
2021 exวิริดา ชื่นสมบัติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของเพอร์ไลต์ และมูลไก่แกลบต่ออัตราปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสังกะสีทางใบที่ใช้กับ มันสำปะหลังในชุดดินวาริน", แ่ก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1515-1529
2021 exสุดารัตน์ จิตเขม้น, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "การตอบสนองของมันสeปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อปุ๋ยโพแทสเซียมในชุดดินวารินที่ถูกปรับปรุงด้วยเปลือกดินมันสำปะหลังต่อเนื่อง 2 ปี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 164-184