การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 1
2013 exรุ่งนภา โบวิเชียร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Green Manuring Effect on Yield of Cassava-Sweet Corn Sequential Cropping on Degraded Sandy Soil, Northeast Thailand", Kasetsart J., ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 342-357
Publish Year National Journal 1
2013 exปิ่นทิพย์ บุตรแก้ว, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การแก้ปัญหาดินเค็มโซดิกที่ดอนที่พบชั้นดานเปราะสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 433-444
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "IS RIPPERING THE EFFECTIVE SOLUTION TO ALLEVIATING PLOUGH PAN PROBLEM?", International Conference on Agricultural Engineering (AgEng 2014), 8 กรกฎาคม 2014, Zurich สมาพันธรัฐสวิส