Person Image

  Education

  • Ph.D. (Bioresource Engineering),, University of Tsukuba, JAPAN
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 4 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ระบบการประเมินคุณภาพผลฝรั่งเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 เครื่องวิเคราะห์ความหวานผลไม้แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ระบบการประเมินคุณภาพข้าวไทยทีละหนึ่งเมล็ดด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 เครื่องวิเคราะห์ความหวานผลไม้แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 9 33 0 0
  2023 การวิเคราะห์ความอ่อนแก่ทุเรียนด้วยเทคนิค Photonics หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ความอ่อนแก่ทุเรียนอย่างไม่ทำลาย รุ่นที่ 3 และเครื่องวิเคราะห์คุณภาพเนื้อทุเรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนแบบพกพาด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางพาราด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 0 0
  2015 การประเมินสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2011 การทำนายปริมาณความชื้น โปรตีน และไขมันในหมูยอโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 ระบบการประเมินคุณภาพผลฝรั่งเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 12 0 0
  2009 โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 11 0 0
  2009 เครื่องวิเคราะห์ความหวานผลไม้แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ระบบการประเมินคุณภาพข้าวไทยทีละหนึ่งเมล็ดด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 41 Project 23 32 1 0
  2022 การประเมินคุณภาพรังนกอย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างเพื่อการซื้อขายในรูปแบบการประมูลออนไลน์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 0 0 0 0
  2022 เครื่องวิเคราะห์ยางก้อนถ้วยและน้ำยางพาราแบบพกพา หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการตรวจวัดธาตุอาหารและการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม เพื่อการจัดการปุ๋ยยางพาราแบบประณีต ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2021 การจัดการห่วงโซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครบวงจรสู้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางพาราด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ กรมการค้าภายใน 0 0 0 0
  2018 การทดสอบประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 2 0 0
  2017 การคัดแยกความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมโดยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียง หัวหน้าโครงการ บริษัทบลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางเรือเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอ้อยภาคสนามโดยใช้ตัวตรวจจับแสงย่านใกล้อินฟราเรดแบบหลายความยาวคลื่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
  2016 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพถุงมือยางอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2016 โปรแกรมการคัดแยกคุณภาพความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR และ โปรแกรมควบคุมการคัดแยกด้วยระบบการควบคุมแบบ PLC บนสายพานลำเลียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 ระบบวัดความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 1 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การวัดปริมาณธาตุอาหารในดิน ความต้องการไนโตรเจน ผลผลิตและความหวานของอ้อย โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (NIRS) ผู้ร่วมวิจัย สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NIR และความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังอย่างรวดเร็วเพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) หัวหน้าโครงการ กรมการค้าภายใน 2 4 0 0
  2015 ปริมาณ ผลกระทบ และการป้องกันการปนเปื้อนของดินทรายในอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางเรือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพยางก้อนถ้วยแบบพกพา เพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพถ่านหินด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) หัวหน้าโครงการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็ซเพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแป้งดิบด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) หัวหน้าโครงการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2013 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเกลือใน Frozen Tuna หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2013 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเกลือ และความชื้นใน Tuna Loin หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพสีเนื้อผลด้วยเครื่อง near infrared spectrophotometer และวิธีการชักนาการสุกแก่ที่เหมาะสมของกีวีฟรู้ทคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินปริมาณน้ำมันใน ทะลายปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
  2012 การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพฝักวานิลลาบ่มในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางโดยใช้ตู้บ่มฝักวานิลลา เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้ และหลักการจีเอ็มพี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2012 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในก้านผลกับความบริบูรณ์ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและการประเมินแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2011 การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2011 การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS) 0 1 0 0
  2009 การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS) 1 2 0 0
  2009 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 1 0
  2009 เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
  2009 ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกีวีฟรุตคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2006 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 7 0 0