โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 1
2011 exดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exHideyuki Shinzawa, exYukihiro Ozaki, "Non-destructive and rapid analysis of chemical compositions in Thai steamed pork sausages by near-infrared spectroscopy", Food Chemistry, ปีที่ 129, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2011, หน้า 684-692
Publish Year National Journal 4
2011 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 67-70
2011 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exจารุบุตร สารรักษ์, exปณต อ่วมทร, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exผศ.ดร.วาริช ศรีละออง, "การประเมินคุณภาพอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนียที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3(Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 93-96
2011 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exสโรชา ทองด่านอุดม, exลลิต์ภัทร รัตอาภา, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, "การวิเคราะห์คุณภาพมะละกอแขกดำเพื่อการบริโภคด้วย Near Infrared Spectroscopy", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3(Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 141-144
2011 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, exทรงยศ เหลืองวิชชเจริญ, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, "การวิเคราะห์หาปริมาณเกลือในปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3(Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 749-752
Publish Year International Conference 4
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exวรภา สีหลักษณ์, "Rapid Quality Determination of Agricultural Soils by Near Infrared Technique", “International Conference on Innovations in Agricultural, Food and Renewable Energy Productions for Mankind” , 1 - 3 เมษายน 2009, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exChutima Tiammueng, exJinapa Saehea, exSuthida Sabchuangchote, "Moisture Content Analyzer for Raw Rubber Sheet by Handheld Near Infrared Spectrometer", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSureeporn Narongwongwattana, exKhemmanut Pookpul, exWiraphong Choonui, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Nondestructive detection of watercore damage in asian pear by near infrared spectroscopy", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exJakapong Wangwiwatana, exVithita Shirakul, exAkenarong Juthasukosol, "Rapid Sample Preparation for Determination of Total Nitrogen in Soils with Near Infrared Technique", The First Asian NIR Symposium , 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 7
2011 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exจารุบุตร สารรักษ์, exปณต อ่วมทร, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exผศ.ดร.วาริช ศรีละออง, "การประเมินคุณภาพอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนียที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exสโรชา ทองด่านอุดม, exลลิต์ภัทร รัตอาภา, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, "การวิเคราะห์คุณภาพมะละกอแขกดำเพื่อการบริโภคด้วย Near Infrared Spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exศุทธหทัย โภชนากรณ์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exทรงยศ เหลืองวิชชเจริญ, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, "การวิเคราะห์หาปริมาณเกลือในปลาทูน่าด้วยเทคนิคNear Infrared (NIR) Spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exกฤษณี เอี่ยมจัด, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด วิตามินซี และสีเนื้อมะละกอพันธุ์ “ปลักไม้ลาย” แบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIRs", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของผลมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายแบบไม่ทำลาย ด้วยเทคนิคสเปคโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exกฤษณี เอี่ยมจัด, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณวิตามินซีในผลมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIRs", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exปวีณา เอี่ยมเอม, exมณีรัตน์ วงศ์จันทร์, exภรวรรณ นิจจรัลกุล, "การประเมินปริมาณน้ำมันของผลปาล์มน้ำมันด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (NIR)", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย