การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด

Sub Project

Publish Year International Conference 8
2010 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนางสาวจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, "Nondestructive Measurement of Dry Matter and Total Soluble Solids in Papaya by Transmittance Mode NIR Instrument", ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2010, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Application of Near Infrared Spectroscopy Combined with Artificial Neural Network to Predict Heat Sensation in Chili Sauces", Summer Program In Sensory Evaluation 2009 (SPISE 2009), 7 - 9 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2009 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Determination of Heat Sensation of Thai Sweet Chili Sauces by Near Infrared Spectroscopy and Back Propagation Neural Network", Summer Program In Sensory Evaluation 2009 (SPISE 2009), 7 - 9 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2009 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Generic Descriptive Analysis and Principle Component Analysis for Sensory Characteristic of Thai Commercial Coconut Milk", Summer Program In Sensory Evaluation 2009 (SPISE 2009), 7 - 9 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2009 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Sensory Characteristic and Principle Component Analysis of Thai Commercial Coconut Milk", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 17 - 18 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Determination of Total Soluble Solids and Total Acidity in Chili Sauces by using NIR Spectroscopy", The 1st Asian NIR Symposium JAPAN 2008, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil using NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, ญี่ปุ่น
2008 inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "A review of research and development on the applications of NIRS in Thailand", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2010 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, "การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ในผลลิ้นจี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, "การตรวจสอบของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลำไยด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exThapanee Sathorn, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exนายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในของส้มทั้งผลด้วย NIRS โดยใช้ข้อมูลเปลือก", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย