Conference

การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในของส้มทั้งผลด้วย NIRS โดยใช้ข้อมูลเปลือก
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5
ชาติ
8 - 9 ธันวาคม 2008
นครปฐม ประเทศไทย
-
-