เครื่องวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exพันธิภา สีดาว, exเพ็ญพิไล เพ็ญธิสาร, exวิไลภรณ์ โหง้วสกุล, "การสร้างเครื่อง Diode Array NIR Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณน้ำมัน และความชื้นในผลปาล์ม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 127-130
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exพันธิภา สีดาว, exเพ็ญพิไล เพ็ญธิสาร, exวิไลภรณ์ โหง้วสกุล, "การสร้างเครื่อง Diode Array NIR Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและความชื้นในผลปาล์ม", วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์ควบคุมทางเดินแสง", สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2021