การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exธนากานต์ สะเคียน, exปานตา อรรถกรวงศ์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exดนัย บุณยเกียรติ, "การคัดแยกอาการ “ไส้สีน้ำตาล” ของสับปะรดโดยใช้เทคนิค Transmittance Near Infrared", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3 , กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 402-405
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exธนากานต์ สะเคียน, exปานตา อรรถกรวงศ์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exดนัย บุณยเกียรติ, "การคัดแยกอาการ “ไส้สีน้ำตาล” ของสับปะรดโดยใช้เทคนิค Transmittance Near Infrared", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย