หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Physical and mechanical properties of composite mango films", Acta Horticulturae, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 973-978
2009 inดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Development and testing of a husking machine for dry betel nut (Aireca Catechu Linn.)", BIOSYSTEMS ENGINEERING, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 83-89
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์, exอเนก สุขเจริญ, "การทดสอบเครื่องกะเทาะผลหมากที่ปรับปรุง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2006, หน้า 244-247