ฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่ง

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Physical and mechanical properties of composite mango films.", Acta Horticulturae, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 973-978
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Physical and mechanical properties of composite mango films", The 6th International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2009, Antalya สาธารณรัฐตุรกี