เครื่องวิเคราะห์ความหวานผลไม้แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR

Publish Year International Conference 2
2016 inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of laser driver for gauge block interferometer", 2016 International Electrical Engineering Congress, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exภาณุพงค์ มาไกล, inนายกนกพจน์ อารีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดความเรียบของพื้นผิวโดยวิธีการผสมผสานระหว่างเทคนิคฟีโซและทวายแมนกรีน อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inนายกนกพจน์ อารีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, "แหล่งจ่ายไฟฮาโลเจนสำหรับสเปกโตรมิเตอร์อินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย