การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, exน้ำฝน สามสาลี, exชัชญา เกตุเตียน, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, "การประเมินคุณภาพภายในและความบริบูรณ์ของมะพร้าวอ่อนน้ำหอมอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 43-46
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, exน้ำฝน สามสาลี, exชัชญา เกตุเตียน, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, "การประเมินคุณภาพภายในและความบริบูรณ์ของมะพร้าวอ่อนน้ำหอมอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR", วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย