การทดสอบประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล

Publish Year National Journal 1
2020 exอริสรา หิริโอตัปปะ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับทำนายคุณภาพน้ำอ้อยคั้นสด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 68-75
Publish Year International Conference 2
2019 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "RAPID ANALYSIS OF FRESH SUGAR CANE JUICE BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY", The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45), 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย
2018 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exRattana Mueangmontri, exPisittinee Chapanya, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid determination and discrimination of sugarcane with and without burning based on shredded stalks using near infrared spectroscopy", the 6th IAPSIT International Sugar Conference , 6 - 9 มีนาคม 2018, อุดรธานี ประเทศไทย