การประเมินสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี

Publish Year International Journal 1
2015 exThararat Maneenuam, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exAnchalee Prasertsak, exSunanta Wongpiyachon, "Rapid determination of trace substance,2-acetyl-1-pyrroline content in Hom Mali rice using near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 361-367
Publish Year National Journal 1
2014 exธารารัตน์ มณีน่วม, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี ประเสริฐศักดิ์, exสุนันทา วงศ์ปิยชน, "ผลของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุระหว่างการเก็บรักษาต่อปริมาณสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline ในข้าวหอมมะลิ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2 (suppl), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 377-380
Publish Year National Conference 1
2018 exธารารัตน์ มณีน่วม, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี ประเสริฐศักดิ์, exสุนันทา วงศ์ปิยชน, "การตรวจวัดปริมาณสาร 2AP ที่มีความเข้มข้นต่าอย่างรวดเร็วในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิค NIR", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย