การพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพสีเนื้อผลด้วยเครื่อง near infrared spectrophotometer และวิธีการชักนาการสุกแก่ที่เหมาะสมของกีวีฟรู้ทคุณภาพสูง