ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2010

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2010 exAnantamongkol, U, exCharoenphandhu, N, exWongdee, K, exTeerapornpuntakit, J, exSuthiphongchai, T, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrishnamra, N, "Transcriptome analysis of mammary tissues reveals complex patterns of transporter gene expression during pregnancy and lactation", CELL BIOLOGY INTERNATIONAL, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 67-74
2010 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exRungruang, S, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exWensing, T, "Performance of periparturient dairy cows fed either by alfalfa hay or peanut hay in total mixed ration: A field trial in Thailand", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, ปีที่ 5, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2010, หน้า 1430-1438
2010 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Use of enrofloxacin in calcium beads for local infection therapy in animals", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน 2010, หน้า 1115-1120
2010 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Serum NT-proBNP Levels in Dogs with Respiratory Distress Associated with Heart disease and Respiratory Disease", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 289-295
2010 inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exน.สพ. อภิวัจน์ พิเศษไพศาล, "Immune-mediated hemolytic anemia in a dog with acute monoblastic leukemia", Comparative Clinical Pathology , ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 631-634
2010 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "Identification and Characterization of Hemoglobin in Thai Bangkaew Dogs using Chromatographic,Electrophoretic and Mass Spectrometric Techniques", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1144-1152
2010 exTerada, M., exOlรกh, M., exNagy, G.M., exTaniguchi, K., exSato, F., exMuranaka, S., exFungfuang, W., inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, exNakada, T., exYokosuka, M., exSaito, T.R., "Plasma prolactin concentrations and copulatory behavior after salsolinol injection in male rats", Reproductive Medicine and Biology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 205-209
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "Hemoglobins in Thai Ridgeback Dogs: Chromatoraphic, Electrophoretic and Mass Spectrometric Studies", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 133-142

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2010 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Amikacin and Kanamycin Extended Releases from Calcium Sulfate and PMMA Beads for Controlling Local Infections", 13th AITVM 2010 International Conference, 23 - 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exWorapong Wilairat, exSupachai Nitipan, exTepyuda Sritrakul, exAnthicha Kunjantarachot, inนางนุช โชติช่วง, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural Approach of Leptospira Leucine-Rich Repeat Proteins", The 36th International Conference on Veterinary Science, 2010, and OIE&FAO joint symposiums, 3 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, "Conservation of Endangered Wild Birds Using Primordial Germ Cell", The International Workshop for Preservation of Avian Primordial Germ Cells and Its Usage, 25 - 29 มกราคม 2010, Okinawa ญี่ปุ่น
2010 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Progress Report on PGC Research in Kasetsart University", The 6th International Meeting on the “Cryo-Phoenix Project”, 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, Tsukuba ญี่ปุ่น
2010 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, "การศึกษาคุณลักษณะของ cDNA และ genomic DNA ที่กำหนดการสร้างโปรตีน Slc11A1 ของไก่พื้นเมืองของไทย", The 36th International Conference on Veterinary Sciences (ICVS) 2010, 3 - 5 พฤศจิกายน 2010, นนทบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2010 exธีราภรณ์ ปัญญาบุญ, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exพิพัฒน์ ชนาเทพาพร, "ผลของการเสริมกระถินสดต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุนและองค์ประกอบทางชีวเคมีของเลือด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์เลปตินของหนูแรทใน Escherichia coli", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, "Transplantation of Canine Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells: from bench to bedside", the 36th Conference on Veterinary Sciences, 4 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, exปองพล หอมคง, exขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ, exฐานิดา สีหวงษ์, exพจนา อิ่มรัตน์, exProf.Dr.Ben Colenbrander , exProf.Dr.Tom Stout, "Total Antioxidant Levels in Seminal Plasma Correlate Negatively with Semen Quality in Asian Elephants", EU Asia-Link Project Symposium “Health and Reproduction of Asian Elephants”, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2010
2010 exอารินี ชัชวาลชลธีระ, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, exจีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์, exมนต์ชัย ดวงจินดา, exฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อ Candida albicans", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพีรชัย ใจรักกล้า, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "ค่าโลหิตวิทยาของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม. , 9 - 10 กันยายน 2010, มหาสารคาม ประเทศไทย
2010 exแวววรี บุญเทียม, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อคุณลักษณะทางการให้ผลผลิตไข่คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพิพัฒน์ ชนาเทพาพร, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การเสริมกระถินสดเพื่อการปรับสภาวะเมแทบอลิซึมในโคนมระยะก่อนและหลังคลอด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2010]