ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2015

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2015 exKrutthai, N., inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation characteristics in weaned pigs", CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, ปีที่ 60, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 123-131
2015 exฐานิดา ศรีหาวงศ์, exTakashi Kuwana, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chicken Primordial Germ Cell Motility in Response to Stem Cell Factor Sensing", International Journal of Developmental Biology, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 453-460
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exสุวิช, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วโดยเจลฟิลเตชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science), ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 465-469

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "การตรวจระบุเพศของสัตว์ตระกูลสุนัขของไทยด้วยยีน ZFX และ ZFY", the 40th International Conference on Veterinary Science, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exนุชจนาถ หีบแก้ว, exสุภาพร บุณยประสิทธิ์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมชัย บวรกิตติ, "การใช้สารสนเทศชีวภาพช่วยในการพัฒนาเทคนิคอินเฮาส์แซนด์วิชอีไลซ่าสำหรับตรวจสารแอมีลอยด์ เอ ในน้ำเหลืองมนุษย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exChattip Suphatpahirapol, exThu-Ha Nguyen, exLukas Mach, exSupachai Nitipan, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exDietmar Haltrich, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement of Leptospiral Leucine-Rich Repeat Gene Expression in Escherichia coli", The 53rd Kasetsart University Annual Conference, 2015, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exวิชชุตา จันทร์ศิริ, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "The first report of cutaneous leishmaniasis in a dog imported to Thailand", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 21 (VPAT Annual Meeting 2015), 27 - 29 กรกฎาคม 2015, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2015]