ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2011

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2011 exJupamatta, A, exKanto, U, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cassava in Lactating Sow Diets: I. Effects on Milk Composition and Quality", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 517-524
2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exImrat, P, exSrihawong, T, exMahasawangkul, S, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaikhun, K, "Seminal Plasma MDA Concentrations Correlating Negatively with Semen Quality in Asian elephants", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 199-204
2011 inนางทิพยพร ตรีพุทธรัตน์, exYuwadee Kongpiromchean, exKosit Sribhen, inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biochemical Alterations and Their Relationships with the Metabolic Syndrome Components in Canine Obesity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 622-628
2011 exNukreaw, R, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "Effects of Methionine Supplementation in Low-Protein Diets and Subsequent Re-feeding on Growth Performance, Liver and Serum Lipid Profile, Body Composition and Carcass Quality of Broiler Chickens at 42 Days of Age", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2011, หน้า 229-238
2011 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effects of tropical environmental conditions on the stress and immune responses of commercial broilers, Thai indigenous chickens, and crossbred chickens", The Journal of Applied Poultry Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 409-420
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exอารรินี ชัชวาลชลธีระ, inนายสมหมาย หอมสวาท, "คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และชีวปริมาณออกฤทธิ์สัมพันธ์ของยาเอรโรฟลอกซาซินในหมูป่า", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 21-30

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2011 exนายวรพงศ์ วิไลรัตน์, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exสพ.ญ.เทพยุดา ศรีตระกูล, exสพ.ญ.อันธิฌา คุณจันทรโชติ, inนางนุช โชติช่วง, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPUTATION OF LEPTOSPIRA HLA-A*0201 RECOGNIZABLE EPITOPES BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION", The 16th Federation of Asian Veterinary Associations Congress 2011, 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2011, CEBU สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2011 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemoattractant action of avian stem cell factor on chicken primordial germ cell migration", The international Workshop for Preservation of Avian Primordial Germcell and Its Usages, 26 มกราคม - 26 มีนาคม 2011, Okinawa อื่นๆ ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Ceftazidime-impregnated calcium sulfate and polymethylmethacrylate beads: sustained releasing devices for treatment of local infections", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2011]