ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2019

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2019 exUdomkun, P, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIlukor, J, exSridonpai, P, exNjukwe, E, exNimbona, P, exVanlauwe, B, "Promoting the use of locally produced crops in making cereal-legume-based composite flours: An assessment of nutrient, antinutrient, mineral molar ratios, and aflatoxin content", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 286, กรกฎาคม 2019, หน้า 651-658
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunyanee Srikachar, exBanthari Chotimanothum, "Potential of Insect Meals as Protein Sources for Meat-Type Ducks Based on In Vitro Digestibility", Animals, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019
2019 exChattip Suphatpahirapol, exThu-Ha Nguyen, exYada Tansiri, exYodying Yingchutrakul, exSittiruk Roytrakul, exSupachai Nitipan, exWorawidh Wajjwalku, exDietmar Haltrich, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Expression of a leptospiral leucine-rich repeat protein using a food-grade vector in Lactobacillus plantarum, as a strategy for vaccine delivery", 3 Biotech, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 1, 9:324-10, 9:324
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChundang, P, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrathumpai, W, exMethacanon, P, exChokpipatpol, K, "Effects of dietary supplementation with different levels and molecular weights of fungal beta-glucan on performances, health and meat quality in broilers", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, ปีที่ 32, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 1548-1557
2019 exAree Prachansuwan, exWantanee Kriengsinyos, exKunchit Judprasong, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, "Effect of different pre-boiling treatment on in vitro protein and amino acid digestibility of mung beans [Vigna radiata (L.) Wilczek]", Malaysian Journal of Nutrition, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2019 - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 361-375
2019 exWitchanun Juntanapum, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "The Effects of Supplementing Lysophosphatidylcholine in Diet on Production Performance, Egg Quality and Intestinal Morphology of Laying Hens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2019, หน้า 238-243
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exJ. Luapan , exP. Amarapitak , exP. Sriyaphai , exR. Buahom , exT. Cham-iam , inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exC. Tirawattanawanich, exKarun Thongprajukaew, "Cricket powder as an alternative protein source for broilers based on in vitro digestibility", Journal of Insects as Food and Feed, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 185-191
Publish Year National Journal 5
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimating the apparent total tract digestibility at different ages in rabbits by using faecal enzyme activities and in vitro digestibility on diets as predictors", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019
2019 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอภันตรี ด้วงเงิน, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, "การคงสภาพร่างนิ่มด้วยสารละลายเกลือที่อุณหภูมิห้อง", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 1-11
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, exการุณ ทองประจุแก้ว, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมท่แีตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้ ลักษณะซาก และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกระต่ายขุน", วารสารเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 495-502
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 115-127
2019 exสุดารัตน์ ประเสริฐสังข์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia spp. หรือ Anaplasma spp. ในสุนัขที่แสดงอาการยูเวียอักเสบ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 105-114

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2019 exSuwanan Kerttewa, exPaksupa Pleehajinda, exNuttika Deethong, exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, exChanin Tirawattanawanich, exSunyanee Srikachar, exBanthari Chotimanothum, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แมลงชนิดใดดีที่สุดสำหรับเป็นอาหารเป็ดเนื้อจากผลการย่อยได้ในหลอดทดลอง", The 43rd International Conference on Veterinary Sciences 2019, 6 - 8 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exSathita Areerat, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจองค์ประกอบของอาหารดิบสำหรับสุนัขในประเทศไทย", The 20th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference, 21 - 22 มีนาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 exNapaporn Sa-arnwong, exAttawut Kovitvadhi, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "COMPARING MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR CLASSIFYING BREAST DIRTY OF BROILER", Kasetsart University Veterinary International Conference, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exAttawut Kovitvadhi, exNapaporn Sa-arnwong, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "FEED INTAKE CLASSIFICATION METHOD FOR BROILER CHICKENS", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exNattakarn Tipsuwan, exPichamon Seangprohdee, exPeeraya Chapanon, exPipatpong Chundang, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A COMPARISON OF IN VITRO DIGESTIBILITY BETWEEN GENERAL PROTEIN SOURCES AND INSECT MEALS BY USING CRUDE ENZYME EXTRACTS FROM RABBITS", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "PRODUCTION NETWORK OF MEAT RABBIT IN THAILAND", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarun Thongprajukaew, exSunyanee Srikachar, exBanthari Chotimanothum, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE USAGE OF INSECTS AS SUSTAINABLE PROTEIN SOURCES FOR MEAT-BLACK CHICKENS, DUCKS AND QUAILS", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inนางสาวพจณิชา อนัคกุล, inนายปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "HIGHER DOSE OF ITRACONAZOLE FOR THE TREATMENT OF ATYPICAL CUTANEOUS CRYPTOCOCCOSIS IN A CAT", Kasetsart University International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2019 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, "การเลือกเครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์สำหรับการทดสอบความเป็นพ่อ-ลูกของไก่ชนไทย", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวกษมาภรณ์ หุตะจินดา, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, "Survey of cytologic analysis of pericardial effusion in dogs between January 2018 and 2019 in Kasetsart university veterinary teaching hospital, Thailand", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 25 THE 12TH VPAT REGIONAL VETERINARY CONGRESS (VRVC 2019), 24 - 26 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2019]