ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2007

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2007 exBoonprong, S, inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exParvizi, N, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, "Blood biochemical profiles of Thai indigenous and Simmental X Brahman crossbred cattle in the Central Thailand", JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL MEDICINE, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า 62-65
2007 inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnuchit Sitthichaiyakul, exYuwadee Kongpiromchean, exKosit Sribhen, "Influence of Training Exercise on Clinical Plasma Chemistry Parameters and Cardiac Markers in Race Horses", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 478-483
2007 exBoonprong, S., inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParvizi, N., exVajrabukka, C., "Relationship between haemoglobin types and productivity of Thai indigenous and Simmental x Brahman crossbred cattle", Livestock Science, ปีที่ 111, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 213-217
2007 exChatchai Muanprasat, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVaranuj Chatsudthipong, "Identification of new small molecule inhibitors of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein: In vitro and in vivo studies", Biological and Pharmaceutical Bulletin, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 502-507
2007 exE. F. Ahmed, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Anthelminthic efficacy of Chili (Capsicum annum longum) and nutritional supplementation on Ovine Fascioliasis in Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 724-732
2007 exHashimoto, Haruo, exMoritani, Naoki, exKatou, Masahiro, exNishiya, Takako, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, exYokosuka, Makoto, exTanaka, Minoru, exSaito, Toru R, "Ontogenetic changes of ultrasonic vocalizations emitted from infant rats", EXPERIMENTAL ANIMALS , ปีที่ 56, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2007, หน้า 315-318
Publish Year National Journal 2
2007 inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Fasciola spp. infection of sheep in middle Awash river basin, Ethiopia.", The Southease Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 38, ฉบับที่ Suup 1, สิงหาคม - กันยายน 2007
2007 exนายอดิลัน หนิมัน, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR)", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, เมษายน 2007, หน้า 65-78

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 12
2007 exEndris Feki Ahmed, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, " Anthelminthic efficacy of Chili (Capsicum annum) on ovine fascioliasis in Ethiopia. ", การประชุมาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45(30 Jan-2 Feb, 2007). , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวรการ ชิตานนท์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, exปกรณ์ ตาลสุข, "ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อจำนวนประชากรเชื้อ E.Coli ในลำไส้เล็กและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวรการ ชิตานนท์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, "ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโต ส่วนประกอบของซาก ระดับโคเลสเทอรอล และไขมันรวมในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exฐานิดา ศรีหาวงศ์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่นในไก่เนื้อ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exณัฐกานต์ วงศาศิริพัฒน์, exสุนทรี วีรกิจพานิช, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, อาจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย : เนื้องอกตับอ่อนในสุนัข", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exจักรี เทศอาเส็น, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของโคนมต่อพื้นคอก", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exโสมรพีย์ ภูมิภักดีพรรณ, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมโซเดียมกลูโคเนตเป็นพรีไบโอติกที่มีผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร และปริมาณกรดไขมันสายสั้นในไส้ติ่งของไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exดนัยศักดิ์ เย็นใจ, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการเติมกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิลัน หนิมัน, "การใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR) เพื่อการพัฒนาไพรเมอร์สำหรับจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา", ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32, 30 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, "ระบาดวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซีสในโคจากจังหวัดที่มีรายงานความชุกต่ำในประเทศไทย โยการเพาะเลี้ยงเชื้อ การตรวจระดับภูมิคุ้มกัน และการตรวจค่าโลหิตวิทยา", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exEndris Feki Ahmed, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Anthelminthic efficacy of Chili (Capsicum annum) on Ovine Fascioliasis in Ethiopia", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธราธร หร่ายเจริญ, exรวิสรา แสงทรัพย์, exวรนาถ โรจน์เอกจิตต์, exเสลภูมิ ไพเราะ, "ค่าโลหิตวิทยาและซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2007]