ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2014

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, "Molecular Characterization of a cDNA Encoding Slc11A1 (Nramp1) of Native Thai Cattle", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 52-63
2014 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Abdominal obesity is associated with heart disease in dogs", BMC Veterinary Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1-16
2014 exAnthicha Kunjantarachot, exWeiwei Yan, exSean P. McDonough, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGunjana Theeragool, exYung-Fu Chang, "Immunogenicity of Leptospira interrogans Outer Membrane Vesicles in a Hamster Model", J Vaccines & Vaccination, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - ตุลาคม 2014, หน้า 1-9
Publish Year National Journal 1
2014 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบไม่รู้สาเหตุในแมว ด้วยยา Beraprost Sodium", Chiang Mai Veterinary Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 225-232

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2014 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Abdominal Obesity is Predictive of Heart Disease in Dogs", ACVIM Forum, 4 - 7 มิถุนายน 2014, แนสวิล เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "The comparison of amikacin releasing from calcium sulfate beads prepared by different methods", VPAT Regional Veterinary Congress 2014, 19 - 21 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exสุณี คุณากรสวัสดิ์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.สพ.ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน, exสพ.ญ.สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา, exนายองอาจ บุญบรรลุ, exน.สพ.นฤเบศ เนินทอง, exน.สพ.มงคล ลำใย, "BIOEQUIVALENCE OF ENROFLOXACIN FORMULATIONS IN PIGS", The 18th Congress of the Federation of Asian Veterinary Association, 28 - 30 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 exนภาพร วิรัทธิโกวิท, exปิยนาท เทียนเล็ก, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vivo tracking of superparamagnetic iron-oxide nanoparticles labeled canine adipose-derived stromal cells.", The 39th International Conference on Veterinary Science (ICVS 2014) , 17 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exปิยนาท เทียนเล็ก, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phylogenetic Analysis of Red Junglefowl in Thailand and Thai Native Chickens Based on Complete Sequence of Mitochondrial DNA D-loop Region", The 39th International Conference on Veterinary Science (ICVS 2014), 17 ธันวาคม 2014
2014 exอรรถกร มาดาป้อง, exปิยนาท เทียนเล็ก, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In Vitro Model for the Study of Stromal Cell-derived Factor-1 (SDF-1) Mediated Migration of Primordial Germ Cells", The 39th International Conference on Veterinary Science (ICVS 2014), 17 ธันวาคม 2014
Publish Year National Conference 1
2014 exวรวรรณ มสาริญานนท์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "การโคลน ศึกษาคุณลักษณะ ตรวจตำแหน่งสนิป และวิเคราะห์การแสดงออกของยีน SLC11A1 ของเป็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2014]